Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

Belasting Schulden
BelastingenVoorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en de verantwoording erover in jaarrekening en jaarverslag. Informatie van het college aan de raad over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost. Reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt bijvoorbeeld boekwaarde gebouw veel lager dan verkoopwaarde. Het leek ten slotte onmogelijk de oorlog te blijven voeren. De griffier ondersteunt de raad en commissies in de uitoefening van hun taak. Is een doel SMART, dan is het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact.

Saldo van baten en lasten inclusief mutaties in voorzieningen vr stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Beraadslaging over de begroting en de vaststelling ervan door de raad. Waar andere juristen tekort schieten vanwege hun te algemene kennis, gaan wij verder de diepte voor u in. Betekent dat de besluitvorming gaat over het totale beleid en niet alleen een specifiek voorstel.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.