Bouwbedrijf Procee uit Sumar is failliet verklaard.

Failliet
BouwbedrijfIn het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Alles over het belonen van uw personeel dossiers en artikelen op zibb. Kunt u als werkgever uw personeel niet meer betalen? Dan heeft u personeel mogelijk recht op een uitkering wegens betalingsonmacht.

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. De touroperator uit Eindhoven heeft de Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR gemeld niet meer aan de financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen. Het kan ook zijn dat u producten aan uw schuldenaar heeft geleverd 'onder voorbehoud van eigendom'.

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Restaurant Vossius in Amsterdam heeft definitief de deuren moeten sluiten. De familie Goddijn heeft waarschijnlijk een mooie fles champagne opengetrokken. Het grootste deel van de klanten had een reis in de herftsvakantie geboekt. Zo sociaal dat ze aan mannelijke ondernemers tien lessen weggeven. De stichting zorgt er tevens voor dat de andere klanten naar Nederland kunnen terugreizen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.