De curator is de enige die nog handelend mag optreden.

Faillissement Curator
handelendIn de praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. Een goede advocaat die is gespecialiseerd in uw branche kan u van juridisch advies voorzien. Wanneer de rechtbank het faillissement vernietigt is de nachtmerrie voorbij. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Bij een faillissement kan de Belastingdienst redelijkerwijs aannemen dat u de crediteuren voor een deel niet zult betalen.

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Wanneer de curator wordt tegengewerkt kan hij dwangmaatregelen treffen. Met dit verschil dat u na ongeveer drie jaar schulden vrij bent. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen.

De schuldenaar is verplicht om de curator van alle informatie te voorzien die nodig is. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet.

In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Al met al kan het arrest een pleister bieden op de wonden van de door het faillissement van zijn huurder toch al gedupeerde verhuurder, mits bovenstaande aanbevelingen worden nagevolgd. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan zal de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen. Een goede advocaat kan u veel kopzorgen uit handen nemen.

Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. Op het moment dat de vermogensbeheerder vijf jaar geleden failliet ging, zat er nog twee ton in de kas. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.