De dagvaarding van de beklaagden om voor de rechtbank te verschijnen.

Correctionele Rechtbank
verschijnen.In deze eerste analyse, naar gelang de gehanteerde invalshoek, vullen de gegevens elkaar onderling aan en verrijken zij elkaar. De werkzaamheden op het vlak van de deontologie zijn in de laatste rechte lijn voor de eindmeet. Zodra de eerste registratie is uitgevoerd, wordt over de zaak een onmiddellijke beslissing genomen. Vergeet uw uitnodiging en uw identiteitskaart niet. Elk van deze beslissingen wordt weergegeven aan de hand van een vooruitgangsstaat die aan de zaak wordt toegekend. Precies daarom kunnen bepaalde parketten niet het voorwerp uitmaken van de longitudinale analyse. De deontologie moet een norm stellen voor de correcte uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Ingeval de zaak ter beschikking wordt gesteld aan een ander parket of aan een andere autoriteit parket-generaal, federaal parket, auditoraat, administratieve dienst, enzovoort, wordt de bestemmeling van de verzending geregistreerd.

Het begrip wijst op de gedachte dat de dader nog voor verbetering of correctie in aanmerking komt. De postcode die u intikte bestaat niet in Vlaanderen. Het persoonsgebonden karakter van de erkenning heeft tevens tot gevolg dat, bij stopzetfing van de activiteit van vastgoedmakelaar en overdracht van het handelsfonds, de erkenning nooit in de overdracht kan begrepen zijn.

De opvolging van de betekening aan de partijen wordt eveneens in het REA-systeem ingevoerd. Vervolgens wordt Proces-verbaal opgesteld ter attentie van het parket dat eventueel een vervolging instelt. Indien het evenwel niet tot een vrijwillige regularisatie komt kan het BIV, na beslissing van de Nationale Raad, overgaan tot gerechtelijke stappen. Elk jaar bestudeert de statistiek van het Openbaar Ministerie een cohorte van zaken waarvoor men minstens over vijf observatiejaren beschikt. Voor elke fase van de procedure worden de resultaten weergegeven volgens het in aanmerking genomen type voornaamste tenlastelegging in de zaak. De vordering werd ingediend door twee erkende vastgoedmakelaars.

Merk op dat vanaf dit ogenblik de beslissingen worden genomen en geregistreerd op het niveau van de moederzaak. De vastgoedmakelaars die een herinneringsbrief ontvangen dienen, boven op de bijdrage, 2. Wanneer een beroepsgroep wordt gereglementeerd kan de interpretatie van de wetgeving, zeker in de beginfase, voor de nodige discussie of verwarring zorgen. In het tweede geval is onder meer gebruik gemaakt van de gedeeltelijke beslissingen. Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis zijn de andere aandeelhouders.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.