De maatregelen die nodig zijn om tot inning van een belastingschuld te komen.

Belasting Schulden
belastingschuldActiva in de openbare ruimte zoals wegen, groenvoorziening, bruggen e. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit. Deskundige belast met de controle van de jaarrekening, van het financiŽle beheer en de financiŽle organisatie. Alles wat met beleid, beheer en het beheersen van het geld in de gemeente te maken heeft. Veel mensen hebben de mogelijkheid rood te staan op de lopende rekening.

Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten hoe om te gaan met verbonden partijen. Uitgaven toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, niet aan het moment van feitelijke betaling. Als lasten en baten ook in de meerjarenbegroting in evenwicht zijn en dit is gebaseerd op reŽle uitgangspunten.

Gemeente koopt grond, maakt die bouwrijp en verkoopt de bouwgrond voor eigen rekening en risico. Het alleenrecht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. Kenmerken van de sociale en fysieke gesteldheid van gemeenten waarmee de algemene uitkering wordt verdeeld. Deze werden gevonden bij de Hollandse burgerij, en wel in de vorm van de zogenaamde \lquote quotisati\'ebn. Buffer in het gemeentefonds om schommelingen in de uitkering aan de gemeenten te dempen. Fonds gevuld door het Rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun algemene middelen ontvangen.

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Tussentijdse informatie over de uitvoering van de begroting, ook wel met een doorkijkje naar het komend jaar. Dit is het resultaat vůůr bestemming plus de stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen. Deze mogen worden geactiveerd, maar zo kort mogelijk. Als er sprake is van wanbeheer kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.