Er bestaat een groot aantal verschillende typen beslagen.

Executoriaal Beslag
verschillendeOpgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Dertiende afdeling Afbreking van de instantie art. Vijfde afdeling De vernietiging en de herroeping van het arbitraal vonnis art. Vierde afdeling De tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis art. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap art.

Derde afdeeling Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve art. Tiende titel Van rechtspleging in zaken van rechtspersonen art. Vierde afdeling Wraking en verschoning van rechters art. Tweede afdeling Van rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren art. Zo is het mogelijk dat de vordering niet opeisbaar is. De wederpartij is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.