Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer een van beide partijen niet nakomt wat er in een contract is afgesproken.

Wettelijke Aansprakelijkheid
aansprakelijkheidIn het contract is bijvoorbeeld vastgelegd dat er iets moet worden geleverd of gedaan. Er moet sprake zijn van schuld de dader heeft dus wettelijk schuld aan de daad of oorzaak, die voor zijn of haar rekening komt. De nietigheid wordt door de rechter ambtshalve uitgesproken. De organisatie, die het gebouw bezit, kan aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Het dak van het clubgebouw is aanwijsbaar slecht onderhouden. Als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kunt u aansprakelijk worden gesteld op grond van bepalingen in de wet. Nederland betwijfelt de toegevoegde waarde van dit voorstel. Er is schade die het gevolg is van uw onrechtmatig handelen. Overigens blijven de bepalingen van bedoelde wetten van kracht.

Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.