Heere nog al uiterlijk, naarstig en gezet komen horen.

Oren Lenen
uiterlijk,Heere nog al uiterlijk, naarstig en gezet komen horen. Betty Wierda en we zijn 31 jaar getrouwd en we hebben samen 2 kinderen. Titus 2 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

Word-Faith gemeente waar de leer van Kenneth Hagin werd gevolgd door satelliet TV. Jesus lijden voldoende is geweest en zijn volgers daar nu vrij van zijn. Hier werd veel gedaan aan positief belijden en claimen van bezittingen en genezing. Ziet, op zodanig een wijze is het van nature met alle zondaren gelegen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.