Het tarief van het successierecht wordt per schijf vastgesteld.

Successierecht
successierechtVoor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Dit wordt geregeld in de Successiewet 1956, waarin tevens het schenkingsrecht wordt geregeld, de belasting ter zake van schenkingen. Om te beoordelen of een dergelijk vruchtgebruik aanwezig is herleidt de belastingdienst de in het testament gehanteerde enkelvoudige rente naar een samengestelde.

De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Voor ouders, broers en zusters bedraagt het tarief minimaal 26 procent en maximaal 53 procent.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.