In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de variabele rente berekend.

Aflossing Lening
termijnbedragTevens kunt u de actuele stand van zaken omtrent uw lening maandelijks terug vinden op uw Giroafschrift. Bevestigd door resoluties Gecommitteerde Raden 22 juni 1713, 6 maart 1714, 27 maart 1714 en 23 juni 1714, 5 maart 1715, 8 april 1715 en 2 junli 1715. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de variabele rente berekend. Extra geld aflossen kan onbeperkt en hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

De praktijk heeft uitgewezen dat het oversluiten van bestaande leningen vaak een veel lagere maandlast tot gevolg heeft. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost. De maandelijkse lasten hangen onder andere af van het type lening en het gewenste leenbedrag. Na vervroegd aflossen wordt een nieuwe berekening gemaakt van de verschuldigde rentevergoeding. Bij het afsluiten van een Doorlopend Krediet spreekt u van te voren een maximum leenbedrag af. Uw aanvraag wordt, nadat u uw gegevens heeft ingevuld, direct in behandeling genomen.

De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u van de bank een jaaroverzicht van de door u betaalde rente. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. Financiering voor een deel waarschijnlijk met behulp van de opbrengst van de obligaties van de veendorpen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.