Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen.

Faillissement Curator
correspondentieHet eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Hij stelt zo snel mogelijk een beschrijving van de baten en schulden op. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. De curator had tweederde deel van dit bedrag voor zichzelf gereserveerd.

Een Faillissement is iets wat elke ondernemer kan overkomen, failliet gaan is een groot probleem, niet alleen voor uw klanten maar ook voor uw leveranciers. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Het faillissement wordt vaak gezien als eindstation. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. Letselschade is een serieus onderwerp, als u hiermee te maken krijgt kan dit soms uw hele leven en loopbaan verwoesten. Een Taxatie van schade is van belang wanneer u deze schadeclaim wilt neerleggen bij de veroorzaker van de schade. Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen.

Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Juridisch advies en juridische bijstand voor consument en MKB. Er is geen geld meer en er is geen regeling met de schuldeisers meer mogelijk. Daarom is het belangrijk de letselschade te claimen bij uw werkgever die hier als het goed is voor verzekerd is, zodat u schadeloos gesteld wordt. De wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn wordt nagekomen waarbij hoogstens een opzeggingstermijn van zes weken geldt. Risico van aansprakelijkheid van bestuurders wijzigt. Iedere ondernemer kan te maken krijgen met juridische claims in juridisch jargon. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. De medewerker hoeft geen opzeggingstermijn in acht te nemen, maar moet in beginsel wel opzeggen tegen de laatste dag van de maand.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.