Somige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn.

Aanvraag Faillissement
faillissementWanneer de curator weigert de te betalen boedelvorderingen te voldoen, kan de crediteur zijn aanspraken langs in rechte geldend maken. Ook het moederbedrijf EAG, ExelAviatonGroup, zit in grote problemen. Een schuldeiser die een vordering heeft die niet wordt betaald. Boedelvorderingen zijn aanspraken op de failliete boedel waaraan van tevoren, d. Air Exel schermt dinsdagavond echter met een akkoord en nieuwe financiers. De gegevens zijn niet publiek toegankelijk maar de procureur en de betrokken koopman kunnen er steeds kennis van krijgen. Op de griffie van de rechtbank rust voortaan een dossier over de in moeilijkheden verkerende kooplieden of rechtspersonen. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. Bart Drechsel stapte begin deze week op wegens een conflict met De Vlieger.

Indien nadien de rechtbank het dwangakkoord bevestigt, wordt de gefailleerde het deel van de schulden aan de crediteuren, dat het vastgestelde percentage overschrijdt, kwijtgescholden ยง156, KO. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.