Uw eventuele kinderen kunt u echter nooit helemaal onterven.

Erven
eventueleBroers, zussen en ouders erven alleen als de overledene zelf geen kinderen of huwelijkspartner had. Tevens cursussen voor mensen die zich willen ori๋nteren in het uitvaartvak. Uw eventuele kinderen kunt u echter nooit helemaal onterven.

Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een oudtante of oudoom de broers en zussen niet meer leven. Tussen ouders en kleinkinderen zijn er twee generaties. Als u anderen dan uw wettige erfgenamen wilt laten erven, is een testament noodzakelijk. De fiscale gevolgen mogen evenmin uit het oog verloren worden. Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen. Zo staan twee neven tegenover elkaar in de vierde graad. Hiermee kunt u extra erfgenamen aanwijzen of legaten toekennen, maar ook onterven. Immers de wet voorziet in principe enkel een vruchtgebruik. Zo legt men de erflat terug gelijk naar beide families toe.

Die krijgen hun deel pas als ook de tweede ouder is overleden. De vader heeft hier namelijk ook recht op een kindsdeel. En bij kerkelijke begraafplaatsen moet er een nieuw contract komen. De langstlevende is eigenaar van de hele nalatenschap geworden, is geen verantwoording aan de kinderen schuldig en hoeft ook niet aan te tonen waaraan het geld wordt besteed. Het is mij bekend dat een graf maar op naam van ้้n persoon kan staan. Toevoegingen, overschrijvingen of postscripta zijn toegelaten. Ouders krijgen altijd minimaal een kwart, de rest wordt verdeeld onder de broers en zussen.

Gelden, effecten en meubelstukken kunnen van hand tot hand gaan. Zelfs sommige bekende professioneel geleide grote begraafplaatsen gaan op dit punt de mist in. Kinderen kunnen nu eenmaal niet volledig onterfd worden. Een alleenstaande, kinderloze broer van zijn vader overlijdt. In dat geval hoeven de wettelijke erfgenamen dus nergens op te rekenen. Als de overledene geen kinderen had, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende huwelijkspartner. Ook alleenstaanden zonder kinderen maken vaak een testament, om zelf een naaste vriend, familielid of goed doel te kunnen aanwijzen als erfgenaam. Bij een getrouwd paar met kinderen, gaat de volledige nalatenschap eerst naar de langstlevende partner en nog niet naar de kinderen. Zonder handtekeningen zijn er geen verplichtingen over en weer.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.