Voor de fiscus bestaat Tante Agaath alleen nog officieus.

Agaath Lening
officieus.Voor de fiscus bestaat Tante Agaath alleen nog officieus. Deze belangrijke krachtlijn beoogt aldus de transparantie en neutraliteit ten aanzien van elke samenlevingsvorm. Geld van Tante AgaathSlim geld lenen voor uw bedrijfFamilie of vrienden die u startkapitaal verstrekken, kunnen daar fiscaal voordeel uithalen. De indieners menen dat het niet logisch is dat de belastingbetalers die andere vervoermiddelen dan de auto gebruiken, bestraft worden. Dergelijke leningen kennen namelijk de nodige fiscale voordelen. Nochtans heeft ze slechts een waarde van 2 miljard frank. Leningen die u afsluit leiden tot een lagere belasting.

Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank. Hij voegt eraan toe dat de situatie voor de gehuwden niet slechter wordt. De decumul van de andere inkomsten dan beroepsinkomsten.

Bovendien merkt het lid op dat niet alle fiscale discriminaties tussen de gezinsvormen volledig worden weggewerkt. Slaagt u als startende ondernemer, dan heeft uw financier fiscaal voordeel door de belastingvrije rente-ontvangsten. Op uitdrukkelijke vraag van het lid wordt overgegaan tot stemming over de voortzetting van de werkzaamheden. De vermindering van de fiscale druk is een belangrijke evolutie, maar het is niet uitgesloten dat bijkomende maatregelen nodig zijn om het Europese gemiddelde te bereiken. De minister erkent dat hier een discriminatie overeind blijft.

Ook op dit vlak moet worden geconcludeerd dat het regeringsontwerp niet positief uitvalt en zelfs kindonvriendelijk is. De indexering van de belastingschalen is op zich uiteraard een goede zaak, maar het effect ervan komt vooral de hoogste inkomens ten goede. Algemeen kiesrecht en directe belastingen zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest.

Onder deze eerste krachtlijn valt tevens het fiscaal mobiliteitsbeleid betreffende het woon-werkverkeer. Als u een spaarloontegoed heeft bij een werkgever, kunt u dit onder voorwaarden gebruiken voor de start van uw onderneming. In een eerste fase leidt de vereenvoudiging tot nog meer complexiteit. Een volgende spreker gaat in op een andere doelstelling van het ontwerp, het wegwerken van de fiscale discriminatie van gehuwden. Een lid vindt het een politiek probleem dat een bepaalde regeringspartij van geen controle op de werkloosheid wil weten.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.